Thông báo Triệu tập Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề thực hiện CHỉ thị 05/CT-TW

 Thực hiện Hướng dẫn số 43-HD/BTGTU ngày 26/12/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy và Hướng dẫn số 08-HD/ĐUK ngày 22/01/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố… Đọc tiếp »Thông báo Triệu tập Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề thực hiện CHỉ thị 05/CT-TW