Thông báo thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 01 năm 2019

Thực hiện các quy định về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: Luật xây dựng số 50/2014/QH13; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về Quản lý dự… Đọc tiếp »Thông báo thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 01 năm 2019

Thông báo Triệu tập Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề thực hiện CHỉ thị 05/CT-TW

 Thực hiện Hướng dẫn số 43-HD/BTGTU ngày 26/12/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy và Hướng dẫn số 08-HD/ĐUK ngày 22/01/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố… Đọc tiếp »Thông báo Triệu tập Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề thực hiện CHỉ thị 05/CT-TW